Disclaimer

Ondanks de uiterste zorg die wordt besteed aan informatie- en nieuwsgaring, kan het voorkomen, dat buiten onze invloed om onjuistheden ontstaan, waar wij niet aansprakelijk voor kunnen en mogen worden gesteld, noch voor de mogelijk ontstane schade noch voor de gevolgschade.

Intellectuele eigendomsrechten

Benelux Internet Technologies ('BIT') behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BIT over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken.

Algemene bepalingen

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring
Aan BIT via deze website door bezoekers op verzoek van BIT verstrekte persoonlijke gegevens zullen door haar naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het “IP-adres” waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten. Met deze gegevens kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de bezochte sites worden verbeterd alsmede de veiligheid van bezoeker en BIT beter worden gewaarborgd.

BIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Gebruiksvoorwaarden
Bezoeker van de informatie op de website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend worden aangewend ten behoeve van eigen gebruik. Bezoeker mag de informatie niet dupliceren, overdragen, bewerken of verspreiden. Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn in eigendom bij BIT en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
 
Informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden aangepast.

Aansprakelijkheid
Deze website is door BIT met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
De verstrekte informatie is uitsluitend informatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BIT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website, noch voor de sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van BIT.

Nederlands recht is van toepassing.

25 oktober 2013